Author Archive: Andreau

[Fanfic Contest] No.20 – Ti Amo (Minho)

Tên fic: Ti Amo

Tên author : Gaupooh.

Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn.

Pairing: Minho.

***

NOTE: Trong ngoặc [….] là suy nghĩ của nhân vật.

Continue reading →